Regulamin serwisu internetowego www.azdoradztwo.pl.

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie serwisu internetowego azdoradztwo.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a.         „Usługodawca” – a+z doradztwo personalne Andrzej Duda. z siedzibą w Ozimku (46-040), ul. Częstochowska 15, , legitymująca się NIP 7541057305, REGON: 363158040,, e-mail: biuro@migracja.azdoradztwo.pl

b.         „Sklep” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej  https://azdoradztwo.pl/ oraz jej podstronach,

c.         „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Usługodawcą umowę  bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie;

d.         „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] Kodeksu cywilnego

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży usług znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny usług znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych usług.

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta.

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9-11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

III. Złożenie zamówienia.

§ 7

 1. Sprzedaż usług odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia  po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 8

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient formułuje w Sklepie zamówienie poprzez wybranie usług. Wybrane usługi nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych usług, lub wykonania kroku wstecz, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 3. Sposób płatności jest możliwy tylko online. Sposób dostawy tylko online – drogą mailową. Następnie należy kliknąć przycisk „Zatwierdź” lub/i “Wyślij”
 4. W rubryce „Suma” w przesłanym przez nas zleceniu umowie, wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę usług, koszty dostawy oraz  metody płatności. .
 5. Wskazane w podsumowaniu usługi wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych usług. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości zamówienia.
 6. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 7. Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

§ 9

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy
 2. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: online (mailem).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Koszty i terminy dostawy”. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi płatności znajdują się w zakładce „Metody płatności”.
 4. Zamówiona usługa jest dostarczana Klientowi w wybrany przez niego sposób.
 5. Koszty związane z obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

§ 10

 1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 2. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

IV. Zwroty i reklamacje.

§ 11

1.   Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Usługodawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni  od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3.         Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Usługodawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.         Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.         W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

6.         Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.         Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Usługodawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.         Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.         Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 12

 1. Usługodawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć usługę wolną od wad.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: biuro@azdoradztwo.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Usługodawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

V. Postanowienia końcowe.

§ 13

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z Usługodawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 14

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

""
1
ZAMÓW ROZMOWĘ
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00
(77) 443 61 91
Podaj nr telefonu a my oddzwonimy
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

""
1
ZAMÓW ROZMOWĘ
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00
(77) 443 61 91
Podaj nr telefonu a my oddzwonimy`
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder